Brecht verdeelt 272.000 euro voor verenigingen vanuit het Vlaamse noodfonds.

Ondersteuning verenigingen noodfonds Brecht

Verenigingen worden enorm hard getroffen door de coronacrisis. Brecht heeft daarom van de Vlaamse regering een budget ter beschikking gekregen van 272.261,10 euro ter ondersteuning van de verenigingen. Het gemeentebestuur wil de verdeling van deze middelen niet blindelings doen, maar wil dat het geld rechtvaardig besteed wordt.Op de gemeenteraad van 10 december werd de verdeling van het noodfonds goedgekeurd op de gemeenteraad. Het is een combinatie van financiële, technische, inhoudelijke steun voor de verenigingen en met extra aandacht voor leden uit sociaal kwetsbare groepen.

Zo krijgen verenigingen een extra subsidie ter waarde van 50% van hun normale werkingssubsidies van 2020 met een herhaling in 2021 van 25%. Hiermee kunnen ze de kosten die ze kennen binnen hun dagelijkse werking opvangen nu vele winstgevende activiteiten niet zijn kunnen doorgaan. Verder mogen ze financieel rekenen op een tegemoetkoming van 50% op de huur van zowel gemeentelijke als private infrastructuur, toelage voor verenigingen die infrastructuur beheren en hierbij met verliezen of kosten te kampen hebben, tegemoetkoming van 50% op kosten voor het implementeren van coronamaatregelen en tenslotte een terugbetaling van niet-recupereerbare kosten voor geannuleerde evenementen.

In de uitleendienst zullen materialen worden voorzien om activiteiten coronaproof te organiseren. Denk zo maar aan plexi-schermen en geldispensers. En voor elke vereniging die gebruik maakt van infrastructuur die niet van de gemeente is zullen we Corona signalisatiepakketten voorzien.

De inhoudelijk steun zal vorm krijgen door thema workshops en informatiesessies te voorzien rond voorbeelden als ledenwerving, sociale media, fondsenwerving, …

Naar ondersteuning van personen in armoede en bijzondere doelgroepen zal het budget dat ter beschikking staat voor deze tegemoetkoming aangevuld worden zodat iedereen er op kan rekenen dat elke dossier in 2020 uitbetaald kan worden.

Tenslotte leiden we uit de Covid-19 gezondheidsenquête van Sciensano dat de algemene geestelijke gezondheid en het mentaal welbevinden tijdens de pandemie in het gedrang komt. Met een extra nadruk op de jongeren in onze samenleving. Zo zullen alle kinderen en jongeren geboren in 2002 of later een tegemoetkoming tot 25,00EUR ontvangen voor hun lidgeld bij een Brechtse vereniging. Zo zetten we niet enkel in op het welbevinden maar stimuleren we ook dat jongeren op zijn minst lid blijven of misschien zelfs worden.

Frans Van Looveren, schepen van Jeugd en Cultuur: “We willen elke vereniging verder helpen met klemtonen voor zij die het extra moeilijk hebben of hebben gehad. Daarom is er gekozen om een ruim spectrum van ondersteuning te voorzien en niet enkel een financiële uitkering.

Klemtonen die zijn bepaald geweest aan de hand van een inpakt bevraging die we hebben gedaan bij al onze verenigingen en waarbij meer dan 100 ervan ons hun bevindingen en bezorgdheden hebben geuit.

Onze verenigingen zijn enorm zelfredzaam, die kracht is heel duidelijk. Maar we stellen vast dat de druk op de vrijwilligers binnen verenigingen hoog is. Maatregelen implementeren, leden aan boord houden, het gemis aan sociale contacten en het moeten aanspreken van spaarcenten zijn allemaal voorbeelden van waar zij mee te kampen hebben. Hopelijk mag dit ondersteuningspakket hun terug ademruimte geven en kunnen zij de moed er ze nog enkele maanden inhouden.”

De gemeentelijke administratie heeft de uitbetaling van het financiële luik, namelijk de toelage van 50% op de normale werkingssubsidies al klaar staan voor uitbetaling. Na het college van 15/12 zal dit spoedig uitgekeerd worden.